AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Gasar Tygorn
Country: Czech Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 25 November 2009
Pages: 115
PDF File Size: 16.27 Mb
ePub File Size: 12.54 Mb
ISBN: 284-7-43612-348-3
Downloads: 85211
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nagore

Die beskouing plaas belangrikheid op die studie van linguistiese tipologie of die klassifikasie van tale volgens strukturele eienskappe, soos aangedui kan word dat prosesse van grammatikalisering geneig is om trajekte te volg wat gedeeltelik afhanklik is van tipologie. In ‘n sin soos “Sannie hardloop” is die predikaat “hardloop”, want dit is die woord wat ‘n spesifieke staat bevestig omtrent sy argument “Sannie”.

Met sillabiese skrif soos die Inuktitut -sillabarium verteenwoordig elke teken ‘n volle lettergreep.

Tekens verander ook hulle betekenisse met die verloop van tyd soos die konvensies wat hulle gebruik reguleer geleidelik verander. Egter is dit meer dikwels die geval, met die studie van hoe woorde en tekens gebruik word, dat woorde verskillende betekenisse kan dra, afhangende van die sosiale konteks van die gebruik. Origin of Human Communication.

Afrikaanse Grammatika

Skryfstelsels verteenwoordig taal deur die gebruik van visuele simbole, wat moontlik kan ooreenstem met die klanke van die gesproke taal. Sien taal in Wiktionary, die vrye woordeboek.

Trask, Robert Lawrence Ander klanke word gedefinieer deur die manier wat die tong in die mond beweeg: Sommige tale het posisionele woorde wat die ruimtelike posisie van ‘n gebeurtenis of entiteit beskryf.

Byvoorbeeld, “die kat” is ‘n stuk, en “op die mat” ‘n ander een, omrede hulle gehanteer kan word as enkeleenhede indien ‘n besluit gemaak word om klem te plaas op die ligging, deur die voorsetselstuk vorentoe te skuif: Annual Review of Neuroscience Die sin is ontleed as bestaande uit ‘n naamwoordstuk, ‘n werkwoord, en voorsetselstuk; die voorsetselstuk is verder onderverdeel in ‘n naamwoord- en voorsetselstuk, en die naamwoordstuk weer uit ‘n lidwoord en naamwoord. Die eenvoudige klankverandering affekteer beide morfologie en sintaksis.

Hulle varieer in kwaliteit volgens die graad van die lipopening en plasing van die tong binne die mondholte [45] Vokale word geslote genoem wanneer die lippe relatief geslote is, soos met die uitspraak van die vokaal [i] Afrikaans “ie”of oop as die lippe relatief oop is soos met die vokaal [a] Afrikaans “a”. Nie alle betekenisse in ‘n taal word verteenwoordig deur enkelwoorde nie.

  BODHICHARYAVATARA ENGLISH PDF

Alle tale maak byvoorbeeld gebruik van ‘n basiese onderskeiding tussen ‘n groep woorde wat prototipies dinge en konsepte aandui en ‘n groep woorde wat prototipies aksies afrijaans gebeure aandui. Sumeriese skrifgeleerdes het egter reeds rondom v.

Afrikaans Grammar

Veranderings kan spesifieke klanke behels, of die hele fonologiese sisteem. Selfs onder sprekers van ‘n bepaalde taal bestaan daar verskillende maniere om die taal te gebruik, en elk daarvan word gebruik om affiliasie met sekere subgroepe te toon. In Afrikaans is die klas van voornaamwoorde geslote, terwyl die klas van byvoeglike naamwoorde oop is, aangesien ‘n eindelose aantal byvoeglike naamwoorde opgemaak kan word uit werkwoorde bv.

With Special Reference to Feature Hierarchies. Dit is omrede die alreeds gevestigde ortografie uit sinchronisasie gebring is deur die klinkerverskuiwing. As ‘n voorwerp van taalkundige studie, het “taal” twee vername betekenisse: Morfeme kan geklassifiseer word volgens hulle afhanklikheid: Latyn maak gebruik van morfologie om die verskil weer te gee tussen onderwerp en voorwerp, terwyl Afrikaans van woordvolgorde gebruik maak.

Die klank van spraak kan beskou word as ‘n kombinasie van segmentele en suprasegmentele elemente. International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences.

Byvoorbeeld in die Baskiese sinsdeel ikusi nauzuof “jy het my gesien”, strook die verlede tyd hulpwerkwoord n-au-zu eenders as die Afrikaanse “doen” met beide die onderwerp jyweergegee deur die n – voorvoegsel, en die voorwerp myweergegee deur die – zu agtervoegsel.

Omgekeerd weer, in Latyndra beide sinne Dominus servos vituperabat en Servos vituperabat dominus die betekenis “die meester grammstika die slawe uitgeskel”, aangesien servosof “slawe”, in die akkusatiewe naamval verskyn wat daarop wys dat hulle die grammatikale onderwerp van die sin is, en dominusof “meester”, is in die nominatiewe naamval wat van hom die onderwerp maak. Weergawes Lees Wysig Wysig afrikaajs Wys geskiedenis.

Rgammatika Switserse taalkundige Ferdinand de Saussure, wat die moderne afrikaaans van taalkunde gedefinieer het, het eerstens eksplisiet hierdie onderskeiding geformuleer deur gebruik te maak van die Franse woord langage vir taal as ‘n konsep, langue as ‘n bepaalde instansie van ‘n taalsisteem, en parole vir die konkrete gebruik van spraak in ‘n bepaalde taal.

Toevoegsels of affikse het ten doel grammtaika die betekenis van die stammorfeem te verander of uit te brei. Rondom ses maande sal ‘n kind begin babbel, en die spraakklanke of handgebare begin maak van die tale wat om hulle gebruik word. Die Latynse alfabet en die waarop dit gebaseer is of wat daarvan afgelei is is oorspronklik gebaseer op die voorstelling van enkelklanke, sodat woorde saamgestel is uit letters wat oor die algemeen ‘n enkele konsonant of vokaal voorstel in die samestelling van die woord.

  BETTING2000 QUOTE PDF

Aspekte van die grammatika van die vergelykingskonstruksie in Afrikaans

Kantonees en Mandaryns word byveerbeeld gereeld geklassifiseer as dialekte van Sjinees, al verskil hulle meer van mekaar as Sweeds van Noors. Afrika is die tuiste van ‘n groot aantal taalfamilies, waarvan die grootste die Niger-Kongo-taalfamilie is, wat tale insluit soos SwahiliShona en Joroeba. The Key Concepts2nd, Routledge. Die term omarm geografies- of sosiokultureelgedefinieerde dialekte asook die groepstaal of styl van subkulture.

Afrikaans Dictionary Online Translation LEXILOGOS >>

Op die manier het neurowetenskaplikes in die 19de eeu ontdek dat twee areas in die brein beslissend betrek kan word by taalverwerking. Hierdie ontwikkeling, word soms bespiegel, het afgikaans met die vergroting in breinvolume, en heelwat taalkundiges beskou die evolusie van die strukture van taal as spesifiek vir kommunikatiewe en sosiale doeleindes.

Wanneer daar van taal gepraat word as ‘n algemene konsep kan definisies gebruik word wat die verskillende aspekte van die verskynsel uitlig. As ‘n persoon byvoorbeeld aan ‘n etenstafel vra: Austin, Peter K Chomsky stel voor dat “‘n lukrake mutasie plaasgevind het, miskien na ‘n rare kosmiese-straalstortbui waartydens dit die verstand geherorganiseer het en ‘n wfrikaans ingeplant het in ‘n andersins primaatbrein. Let op dat met vloeiende spraak daar geen vrammatika verdelings is tussen segmente nie, slegs ‘n gladde oorgang soos die stemorgane beweeg.

Language universals and linguistic typology: In verskeie tale, vernaam yrammatika Indo-Europese tale, kan enkelmorfeme verskeie bepaalde betekenisse besit wat nie ontleed kan word in kleiner segmente nie. Introducing linguistic morphology2nd, Washington, D.

Linguistic diversity in space and time.